Regulamin

Regulamin
Czarnoprochowego Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju,, STARE STRZELBY”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Klub nosi nazwę: Czarnoprochowy Klub Strzelecki  Ligi Obrony Kraju ,,Stare Strzelby”.

§ 2. Klub działa na terenie województwa śląskiego.

§ 3. Klub ma siedzibę Jaworzno ul Dwornickiego 7.

§ 4. Klub działa na podstawie statutu LOK oraz niniejszego regulaminu.

§ 5. Klub nie posiada własnej osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Ligi Obrony Kraju.

§ 6. Klub jest podstawową jednostką organizacyjną Ligi Obrony Kraju.

§ 7. Klub CKS LOK Stare Strzelby  jest organizacją mającą na celu rozwój i promocję strzelectwa sportowo-rekreacyjnego, wiedzy z zakresu przysposobienia obronnego oraz historii broni palnej.

Rozdział II
Cele, zadania i zakres działalności klubu

§ 8. Celami Klubu są:

Wszechstronne propagowanie strzelectwa sportowo-rekreacyjnego oraz wiedzy z zakresu przysposobienia obronnego, historii broni palnej w teorii i praktyce,
Tworzenie warunków sprzyjających samokształceniu i rozwojowi indywidualnych zainteresowań,
Promowanie działalności Ligi Obrony Kraju,
Współpraca z innymi kołami, klubami i stowarzyszeniami zajmującymi się szeroko pojętą dziedziną strzelectwa,
Stwarzanie warunków ułatwiających członkom Klubu uprawianie strzelectwa,
Organizowanie szkoleń dla członków Klubu, których przedmiotem jest zdobywanie wiedzy i umiejętności,
Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny oraz potrzeb wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacyjnej i promocyjnej w zakresie strzelectwa,
Organizowanie i prowadzenie sekcji strzeleckich,
Udział w imprezach i zawodach,
Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa sportowo-rekreacyjnego.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 9. Członkami klubu mogą być:

Osoby fizyczne i obywatele polscy,
Osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych,
Małoletni w wieku od 14-18 lat posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego oraz biernego prawa wyborczego, przy czym w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 10. Członkowie Klubu dzielą się na:

Członków zwyczajnych,
Członków honorowych – § 25 p 1, 3, 4 – Statutu LOK
Członków wspierających – § 26 – Statutu LOK.

§ 11. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:

Udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu,
Udziału w imprezach i zawodach,
Udziału w szkoleniach,
Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu.

§ 12. Członkowie honorowi i wspierający Klubu mają prawo do:

Honorowi zgodnie ze Statutem Ligi Obrony Kraju § 27 p 2, 5, 6
Wspierający zgodnie ze Statutem Ligi Obrony Kraju § 27 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13. Obowiązki członków Klubu

Członkowie klubu zobowiązani są do:

Przestrzegania przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz Statutu Ligi Obrony Kraju,
Opłacanie miesięcznych składek członkowskich w wysokości i terminie zgodnym z uchwałą Zarządu Klubu,
Brania czynnego udziału w działalności Klubu.

Rozdział IV
Ustanie członkostwa w Klubie

§ 14. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie § 32 Statutu Ligi Obrony Kraju.

Rozdział V
Władze Klubu

§ 15. Władzami Klubu są:

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
§ 16. Walne zebranie Członków Klubu

Walne Zebranie Członków Klubu jest najważniejszą władzą Klubu,
Walne Zebranie Członków Klubu obejmuje sprawy dotyczące: zmian regulaminu i podejmowania uchwał,
Uchwały zapadają większością 2/3 oddanych głosów,
Głosowanie jest jawne,
Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz na 12 miesięcy , w zebraniu członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu w pierwszym terminie, w drugim terminie, który może być wyznaczony w czasie 30 minut po pierwszym tego samego dnia – można podejmować uchwały bez względu na ilość członków,
W głosowaniu musi wziąć udział minimum 50% członków Klubu w pierwszym terminie Walnego Zebrania,
Uchwały mogą być przyjęte lub odrzucone.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

Uchwalanie wytycznych działalności Klubu,
Wybór członków Zarządu
Podejmowanie uchwał w sprawie zmian regulaminu,
Uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu,
Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Zarządu Klubu.

§ 17. Zarząd:

Zarząd składa się z Prezesa Klubu, Vice Prezesa Sekretarza i Skarbnika,Członka
Zarządu
Zarząd wybierany jest na okres pięciu lat.

Do kompetencji Zarządu należy:

Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
Kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
Przyjmowanie nowych członków Klubu,
Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu,
Podejmowanie uchwał między posiedzeniami Walnego Zebrania.

Rozdział VI
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej

§ 19. Majątek Klubu

Majątek Klubu powstaje z:

Składek członkowskich, darowizn, spadków, wpływów z organizacji zawodów, szkoleń, itp.
Dotacji władz samorządowych, państwowych oraz sponsorów Cks Stare Strzelby Lok.
Majątek ruchomy i nieruchomy będący własnością Stowarzyszenia LOK jak również dotacje przyznawane przez wyższe władze Stowarzyszenia LOK może być wykorzystany wyłącznie w działalności Klubu Cks Stare Strzelby Lok według zasad określonych w Statucie,
Majątek ruchomy zdobyty staraniem członków Klubu nie pochodzący z dotacji przyznanych przez władze Stowarzyszenia LOK jest użytkowany wyłącznie przez Klub DSSR. Przekazanie tego majątku innym jednostkom LOK może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu Cks Stare Strzelby Lok,
Fundusze w postaci środków pieniężnych pochodzące ze składek członków Klubu lub darowizn działalności komercyjnej pozostają w wyłącznej dyspozycji Cks Stare Strzelby Lok.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 20. Regulacje prawne i organizacyjne nie wymienione w niniejszym regulaminie związane z działalnością, organizacją i funkcjonowaniem Klubu Cks Stare Strzelby Lok, kompetencjami i odpowiedzialnością Zarządu, prawami i obowiązkami członków reguluje Statut LOK.